Gesprekken over je werk: tussen formeel en informeel

Als je onderzoek doorpraten met anderen van cruciaal belang is, dan volgt het daaruit dat het noodzakelijk is om genoeg mogelijkheden te creëren om te profiteren van de feedback van anderen. Het is echter mijn indruk dat het gesprek over je onderzoek voor het overgrote deel plaatsvindt aan de uitersten van het spectrum formeel – informeel.

Aan de ene kant zijn er de officiële gesprekken met je begeleider. Deze gesprekken zijn noodzakelijk om de richting van je onderzoek te bepalen en knopen door te hakken. Als het goed is vindt een duidelijke verslaglegging plaats van deze gesprekken zodat het resultaat van het gesprek voor zowel de promovenda als de begeleider duidelijk is.

Aan de andere kant van het spectrum plaats ik de informele gesprekken die plaatsvinden in de kroeg, op verjaardagen, op feestjes. Zulke gesprekken hebben als voordeel dat je gedwongen wordt om snel en aantrekkelijk een korte ‘elevator pitch’ over je proefschrift te geven. En met een beetje mazzel tref je een geïnteresseerde gesprekspartner die vanuit een andere discipline of invalshoek interessante vragen op kan werpen.

Mijns inziens kunnen juist gesprekken die zich in het midden van een continuüm bevinden een belangrijke rol vervullen in het uitzetten van de lijnen van je onderzoek, brainstormen en helpen om je tekst goed op papier te krijgen. Als je door zo’n gesprek de lijn van een hoofdstuk helder krijgt, scheelt dit veel tijd in het schrijfproces.

Het voordeel van dit type gesprekken is dat ze zowel spontaan kunnen ontstaan met collega’s, maar ook ingepland kunnen worden. Juist met collega’s kunnen deze gesprekken ook een wederzijds karakter hebben. Zo’n gesprek is bij uitstek geschikt om vaker te voeren, bijvoorbeeld wekelijks of tweewekelijks. Maak tijdens het gesprek aantekeningen en werk deze direct na afloop van het gesprek uit.

Kies voor dit type gesprekken echter niet je partner uit. Het primaire doel van je partner is om partner te zijn, en geen verkapte begeleider. Ik ken het uit eigen ervaring, mijn partner is ook theoloog en werkt aan een eigen promotieonderzoek. Het was heerlijk om mijn proefschrift te bespreken met iemand die daar iets zinnigs over kon zeggen. Het bleef echter continue opletten om niet te veel verwachtingen op hem te leggen op het gebied van het uitgebreid lezen en becommentariëren van mijn teksten.

Dit type gesprekken voeren met collega’s kan in sommige gevallen vragen om een cultuuromslag, omdat in de competitieve academische wereld individualisme eerder de norm dan de uitzondering is. Geen animo onder collega’s? Dan is er altijd nog de kroeg & het bierviltje!

Meerdere, complementaire drafts van hetzelfde hoofdstuk

Stel, het werk aan een bepaald hoofdstuk vordert niet lekker, je outline is onduidelijk, en je weet niet goed weer wat je aan moet met je draft. Je besluit om overnieuw te beginnen, een deel van het oude materiaal over te nemen en een nieuw document te starten. Maar snel kom je jezelf opnieuw tegen, je bent weer niet tevreden met je tweede poging, en je start versie drie.

Hoewel verleidelijk om telkens opnieuw te beginnen, lost deze aanpak uiteindelijk de structurele problemen niet op die je bij de eerste versie bent tegengekomen. In deze blog: praktische tips om deze situatie te fixen én te vermijden dat je ooit weer verzand raakt in twee of meer drafts.

 • Zorg dat je zo snel mogelijk één document maakt, want het is onmogelijk om met twee of drie overlappende drafts te werken. Copy-past zodat je één versie overhoudt waarin alle verschillende onderdelen een plaats hebben.

Nu is het tijd om het denkwerk te verrichten dat eerder niet grondig genoeg heeft plaatsgevonden.

 • Lees de hele draft door
 • Voorzie elke paragraaf van een titel + korte inhoud in steekwoorden
 • Schrijf op een apart papier alle koppen + korte inhoud onder elkaar
 • Formuleer de thesis die je in het hoofdstuk wil verdedigen
 • Ga na of je voor het beargumenteren van de thesis de juiste / voldoende bronnen hebt
  • Zo nee: besteed in deze fase niet te veel tijd aan nieuwe literatuur. Maak hier aantekening van en ga pas verder met de literatuurfase wanneer je eigen stelling duidelijk is
 • Schuif met de koppen tot je een logische volgorde hebt
 • Schrijf een outline van je argument die matcht met de paragraafkoppen
 • Vul de draft nu verder in

Niet alleen is het van belang om het hoofdstuk zelf te fixen, maar ook om te zoeken naar het achterliggende probleem dat er voor gezorgd heeft dat er überhaupt verschillende drafts van het hoofdstuk in omloop waren.

 • Keuzeangst
  • Schrijven is schrappen en onderzoeken is kiezen. Dit kan verlammend werken als de criteria niet helder zijn op basis waarvan je moet kiezen. Die criteria liggen altijd in de thesis van een hoofdstuk en hangen daarmee nauw samen met de scriptie als geheel. Als dit niet helder is dan wordt kiezen tussen verschillende auteurs / methodes / outlines een soort Russische roulette: geen wonder dat je dan het keuzemoment ver voor je uit schuift.
 • Verlatingsangst
  • Kill your darlings, het grote cliché van academisch schrijven. Ook hier geldt, om de darlings af te slachten zijn er goede criteria nodig. Als die ontbreken, dan is het logisch dat je de darlings liever stand-by houdt.
 • Te weinig fundamenteel onderzoek
  • Een gebrek aan overzicht van de literatuur kan er toe leiden dat je te afhankelijk wordt van bronnen die ofwel niet van goede kwaliteit zijn, ofwel niet geschikt zijn voor je vraagstelling. Als de bronnen niet goed bevraagd zijn op hun kwaliteiten voor jouw werk, dan is het logisch dat er iets op een onbewust niveau blijft knagen, waardoor het moeilijker wordt om knopen door te hakken.

Vermijden van informele woordkeus

Academisch schrijven betekent dat je in je tekst informele woorden vervangt door hun formelere variant. Voor schrijvers met Nederlands als moedertaal betekent dit ook dat sommige uitdrukkingen die in het Nederlands natuurlijk klinken, te informeel zijn in hun vertaalde Engelse variant.

Dit houdt concreet in dat je in je tekst de volgende werkwoorden vermijdt:

 

Werkwoorden

 • To do
  Vervang door: to conduct, to execute, to accomplish, to organize, to undertake
 • To get
  Vervangen door: to obtain, to achieve, to accomplish
 • To look
  Vervangen door: to assess, to consider, to appear,
 • To view
  Vervangen door: to evaluate, to consider, to examine
 • To say
  Vervangen door: to convey, to signify, to mean


There + to be

Een veelvoorkomende fout bij het schrijven van Nederlanders in het Engels is het gebruik van de constructie: there is / was / were. Laat deze constructie ofwel weg ofwel maak de zin passief.

Oud: At most primary schools there were no children who used alcohol.

Nieuw: At most primary schools alcohol was not used by the children / Hardly any children used alcohol at the surveyed primary schools.

Oud: There are a few parts of the data collection that took place outside of the Amsterdam area.

Nieuw: Some parts of the data collection took place outside the Amsterdam area.

 

Is about

Oud: The first research question is about

Nieuw: the first research question seeks to answer / seeks to understand

 

Bonustip

Gebruik nooit (!) in je draft “blablabla.” Echt gebeurd!

“In 7:4 Plato writes: blablabla times [chromos], blablabla seasons [kairos].”

 

Veelvoorkomende fouten in de opmaak

Praktisch elk document dat ik als draft onder ogen heb gekregen heeft meerdere fouten in de opmaak. Vooral verschillen in regelafstand, lettergrootte en dubbele spaties komen vaak voor.

Een overzicht van wat ik zoal onder ogen krijg:

 • Verschil in regelafstand
 • Verschillende lettertypes
 • Onoverzichtelijke kleurcodes.
 • Inconsistente opmaak van de koppen
 • Verschillende lettergrootte
 • Verschillende opmaak citaten (bijv het éne citaat dubbele tabs, het andere citaat enkele tabs).
 • Dubbele spaties
 • Per ongeluk verschijnende tabs, bijv. in de voetnoten
 • Soms geen spatie na voetnootnummer
 • Paginanummers stagneren bij ‘1’
 • Op onlogische plekken starten met een nieuwe pagina
 • In plaats van tabs spaties gebruiken waardoor ongelijke regels ontstaan
 • Ontbreken van inhoudsopgave bij lange / gecompliceerde documenten
 • Paragraaftitel als laatste regel op een pagina zonder dat er een regel tekst volgt
 • Verschillende lettertype/lettergrootte in voetnoten
 • Lettertype paginanummer niet overeenkomend met lettertype hoofdtekst
 • Te weinig ruimte tussen voetnoten en paginanummer

Gebruik deze checklist om je document door te nemen voordat een andere lezer je draft onder ogen krijgt. Als deze issues gefixt zijn, is het voor een meelezer makkelijker om zich te concentreren op de lijn van het argument.

Werk met stijlen

Het grootste deel van deze fouten is te voorkomen door vanaf het begin af aan te werken met stijlen in plaats van ad hoc dingen aan passen. Microsoft Word heeft hier een duidelijke handleiding:

Dubbele spaties

Tenslotte komen dubbele spaties vaak voor als je bezig bent met zinnen te redigeren en woorden van de ene plek in de zin naar de andere te verplaatsen. Vaak is het voor jezelf niet ogenblikkelijk duidelijk dat er dubbele spaties ontstaan als je bezig bent met het schuiven van zinselementen. Het opsporen van dubbele spaties kan makkelijk door ze via de functie “vervangen” ze op te sporen en ze automatisch te laten vervangen door een enkele spatie.

Investeer in kennis van Microsoft Word

Het werken met een duidelijke opmaakprofiel helpt ook om te werken met precies de opmaak die voor jou prettig is, ook al valt deze niet per se samen met de academische standaards. Zie verder de blogpost: investeer in Microsoft Word.

Kleine Theologie van de Hoop in Tijden van Werkloosheid

Voor Stichting Encour heb ik, in samenspraak met Bert den Hertog, een kleine aanzet geschreven voor de betekenis van hoop in tijden van werkloosheid. Afgelopen woensdag stond een afspraak gepland met de ETF Leuven om verder na te denken op welke manier de ETF en Encour samen kunnen werken rond dit thema.

Dit gesprek was tegelijkertijd ook mijn laatste bijdrage aan Encour, ik zal me vanaf nu focussen op mijn werk bij de GZB en de allerlaatste loodjes van mijn proefschrift.

In het document verdedig ik een communale en barmhartige theologie van de hoop, geïnspireerd op de contrastervaring van Schillebeeckx. De ervaring van werkloosheid is bij uitstek een contrastervaring, een hardhandige en existentiële ervaring van hoe het leven niet moet zijn. Juist door de contrastervaringen te delen in geloofsgemeenschappen komt er ruimte voor de hoop die bestaat uit de bemoediging van het weten dat de gemeenschap getuige is van deze situatie, en indien mogelijk communale actie. Lees hier verder.

Dorpskerk Dichtbij – Migratie in Santpoort

Op 1 juni zal ik in Santpoort een avond verzorgen in een serie over de Abrahamitische godsdiensten. Mijn bijdrage richt zich vooral op het christelijk geloof in relatie tot migratie, en meer specifiek de huidige vluchtelingenstromen. De uitdaging is om niet te spreken over hoe het christelijk geloof migranten kan helpen, maar om een ander perspectief te nemen, hoe kunnen wij God zien in het gelaat van de ander, dus ook in het gelaat van de vluchtende ander? Een flinke portie Levinas zal dus aan de orde komen!

Ter inspiratie alvast deze tekst van Paus Franciscus:

‘Adam, waar ben je?’ Dit is de eerste vraag die God stelt aan de mens na de zonde. ‘Adam, waar ben je?’ Adam is een man die in de war is geraakt, zijn plaats in de schepping heeft verloren omdat hij machtig denkt te worden, alles denkt te kunnen overheersen, God denkt te zijn. En daardoor stokt de harmonie en dat zien we terug in de relatie met de ander, die niet meer de broer is om lief te hebben, maar gewoonweg de ander die mij en mijn welzijn stoort. En God stelt de tweede vraag: ‘Kaïn, waar is je broer?’ De droom om macht te hebben, groot te zijn als God, of liever God zelf te zijn brengt een keten van fouten voort, een keten van dood, die leidt tot broedermoord.

Deze twee vragen die God stelt klinken ook vandaag nog steeds na, in alle hevigheid. Velen van ons, ikzelf inbegrepen, zijn in de war. We schenken geen aandacht meer aan de wereld waarin we leven. We verzorgen en kijken niet meer naar wat God voor ons allen heeft geschapen en we zijn niet meer in staat over onszelf en elkaar te waken. En als deze verwarring zich uitbreidt tot de hele wereld, gebeuren er tragedies zoals die waarvan we getuige zijn geweest.

‘Waar is je broer?’, de stem van je broeders bloed roept tot mij, zegt God. Het is geen vraag aan anderen gesteld, de vraag wordt aan mij, aan jou, aan ieder van ons gesteld. Die broeders en zusters onder ons probeerden weg te komen uit moeilijke situaties om een klein beetje sereniteit, rust en vrede te vinden. Ze zochten een betere situatie voor zichzelf en hun gezinnen maar ze vonden de dood. Hoe vaak vinden dit soort zoekers niet een gebrek aan begrip, solidariteit of worden ze niet ontvangen? En hun stemmen stijgen op naar God.

Christus present stellen

Mijn interview in KerkInformatie is gepubliceerd! Als geïnterviewde blijft het spannend, welke foto wordt uitgekozen en welke kop wordt geplaatst boven mijn artikel? De redacteur heeft gekozen voor Christus present stellen, ik ben er blij mee, want hieruit blijkt de Christocentrische spits van mijn onderzoek. Maar tegelijkertijd zit hier ook een spanning. Christus is al aanwezig, zoals ik ook heb laten zien op de foto bij het onderzoek. Christus was in Amersfoort al eeuwen en eeuwen “voor mijn tijd” aanwezig! Wat ik dus wil laten zien door middel van de foto is dat theologen en missiologen Christus volgen en vanuit de navolging mogen wijzen op de plekken waar Christus is: in de rafelranden van de maatschappij, in de marges. Daarom speelt Hebreeën 13 ook zo’n belangrijke rol in mijn onderzoek, Christus stierf buiten de heilige stad, buiten Jeruzalem. En wij worden door de schrijver van de brief aangespoord om Jezus dáár na te volgen!

Lees het interview Eleonora in Kerkinformatie (PKN).

Racism and Migration: Theological Explorations

Today J.N.J. (Klippies Kritzinger), South African missiologist, will present the fourth Hendrik Kraemer lecture at the Protestant Theological University in Amsterdam. I had the privilege to particpate in the preceding mini-symposium, which stimulating discussions on for example the “Double Consciousness and the African Woman” by Tabitha Moyo and the dynamics of space and place in a missiology from a Samoan perspective.

My own contribution focuses on how vulnerability can play a role in challenging racism through challenging apathy. Read the full text here.

Begeleidingsgesprekken: maak impliciete informatie expliciet

De noodzaak van begeleidingsgesprekken ligt erin om de impliciete informatie die in de draft aanwezig is, expliciet te maken. De rol van de begeleider is hierbij om verhelderingsvragen te stellen en ervoor te zorgen dat het antwoord op deze vragen ingepast kan worden in de draft. Tijdens de gesprekken met mijn begeleider was het terugkerende refrein: “schrijf op wat je nu tegen mij zegt.” De begeleider heeft daarom een haast maieutische rol: haar taak is vergelijkbaar met de metafoor van de vroedvrouw van Socrates. Ik was er telkens weer verbaasd over dat wat ik tegen mijn begeleider vertelde, blijkbaar niet in mijn draft terecht gekomen was.

Vaak is de reden van de impliciete informatie erin gelegen dat je de draft vooral voor jezelf geschreven heeft, en niet voor de lezer. In de draft zijn daarom vooral de nieuwe elementen te vinden die je zelf ontdekt hebt in je omgang met de literatuur. Dit betekent daarom vaak dat noodzakelijke verbindingszinnen en achtergrondinformatie niet in de draft terecht gekomen zijn. Daardoor sla je vaak de zaken over die voor jezelf zelf-evident is omdat jij vooral je ontdekkingen wil delen. De rol van de begeleider is daarom het boven water krijgen van de noodzakelijke bouwstenen die nu nog impliciet gelaten zijn.

Het voordeel van begeleidingsgesprekken waarbij impliciete informatie boven water gehaald wordt, is dat deze gesprekken vaak erg productief zijn. Je hoeft namelijk nauwelijks of geen nieuwe literatuur meer te raadplegen, maar je ziet al snel n de nieuwe versie van de draft een duidelijker en meer samenhangend betoog ontstaan.

De begeleidingsgesprekken zijn er daarom op gericht om de switch te maken van de schrijver naar de lezer. Daarbij is de realisatie cruciaal dat de lezer niet over alle informatie beschikt die je zelf hebt opgedaan. De lezer heeft daarom behoefte aan meer signposting dan je in eerste instantie verwacht. Zelf merkte ik dat ik naarmate mijn proefschrift vorderde, ik makkelijker de switch kon maken van mezelf als schrijver naar de lezer. De continue achtergrondstem van mijn begeleider met haar “schrijf op wat je nu zegt” heeft daarbij een cruciale rol gespeeld.

Kerk & Werk – waar is de missiologie?

Vanaf vrijdag ga ik voor één dag aan de week aan de slag bij Stichting Encour in een vrijwilligersfunctie als theologisch medewerker. Stichting Encour begeleidt werkzoekenden op zoek naar een baan, en wil lokale kerken ondersteunen in hún ondersteuning van werkzoekenden in de gemeente. Hier liggen een aantal belangrijke raakvlakken vanuit mijn eigen onderzoek. Ik hoop bij Encour een aantal artikelen te publiceren over kerk&werk vanuit een missiologisch perspectief. In deze blogpost doe ik een eerste voorzet. Eén van de belangrijkste bijdrages die ik hoop te doen is het benadrukken van de epistemologische prioriteit van het perspectief vanuit de marge. Met de epistemologische prioriteit bedoel ik de scherpe blik op de werkelijkheid die geboden kan worden vanuit het perspectief van leven-zonder (voldoende)-werk. Ik benadruk hierbij direct dat ik niet wil spreken op een massieve manier over marginalisatie, omdat ik juist in mijn proefschrift een intersectionele benadering van marginaliteit voorsta. Ik stel daarom werkzoekend zijn niet gelijk aan marginalisatie in een massieve zin, maar zie het zoeken naar werk als één van de vele dimensies van marginalisatie en privilege die in één leven samen komen. Dat gezegd hebbend, biedt het perspectief van werkzoekend zijn een blik op de samenleving die wel degelijk bepaalde mythes of vooronderstellingen kan ontkrachten. Ik denk daarbij aan de mythe van het “als-je-maar-goed-genoeg-je-best-doet-geloof”. Werkzoeken is geen niet louter een kwestie van zo hard mogelijk er tegen aan gaan in het zoekproces, waarbij een baan aan het einde gegarandeerd is. Het is daarentegen een grillig proces van toevalligheden en situaties waar in beperkte mate invloed op uitgeoefend kan worden.